Kukbuk
Kukbuk

REGULAMIN SERWISU KUKBUK.PL

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia:

 1. Regulamin” – oznacza niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.
 2. Usługodawca” – oznacza KUKBUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul Mińskiej 29A Warszawa, NIP: 7010354714, REGON: 146313450, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000434048, wysokość kapitału zakładowego 5.000 złotych.
 3. Magazyn KUKBUK” – oznacza czasopismo – kwartalnik „KUKBUK”, którego wydawcą jest Usługodawca, udostępniony w ofercie w ramach Sklepu Internetowego, w tym w formie Prenumeraty papierowej i Prenumeraty na prezent.
 4. Serwis” – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem http://www.kukbuk.pl, stanowiących własność Usługodawcy oraz umożliwiających Klientowi rejestrację Konta Klienta oraz składanie zamówień na Towary i Usługi.
 5. Klient” – oznacza użytkownika Serwisu, który dokonuje zamówienia na Towary i Usługi za pośrednictwem Serwisu i Sklepu Internetowego.
 6. Konto Klienta” – funkcjonalność Serwisu i Sklepu Internetowego, uruchomiona na rzecz Klienta przez Usługodawcę po dokonaniu przez Klienta Rejestracji w Serwisie lub Sklepie Internetowym, polegająca na udostępnieniu Klientowi dodatkowych funkcjonalności w ramach Serwisu i/lub Sklepu Internetowego, takich jak np. zapisywanie danych adresowych, historia zamówień itp. Konto Klienta prowadzone jest przez Usługodawcę pod adresem e-mail Klienta.
 7. Sklep Internetowy” – oznacza funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której Usługodawca prowadzi dystrybucję Towarów i Usług, znajdującą się pod adresem https://kukbuk.pl/sklep/.
 8. Towary i Usługi” – oznaczają towary i usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu oraz Sklepu Internetowego, w tym Prenumeratę papierową, Prenumeratę na prezent, Konto Klienta i Newsletter.
 9. Prenumerata papierowa” – oznacza formę sprzedaży Magazynu KUKBUK polegającą na dostarczeniu Klientowi zamówionych, w wybranej przez niego liczbie, numerów Magazynu KUKBUK w formie papierowej.
 10. Prenumerata na prezent” – oznacza otrzymany, w zamian za przekazanie środków pieniężnych, indywidualny kod uprawniający Klienta do nabycia na jego podstawie Prenumeraty papierowej, zgodnie z ofertą umieszczoną w Sklepie Internetowym w dniu przekazania środków pieniężnych.
 11. Rejestracja” – procedura określona w Regulaminie, której wypełnienie wymagane jest dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu i Sklepu Internetowego.
 12. Newsletter” – oznacza udostępnianą przez Usługodawcę za pomocą Serwisu informację handlową przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towarów i Usług lub Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 13. Polityka Prywatności” – polityka prywatności Serwisu, dostępna pod adresem https://media.kukbuk.pl/media/attachments/Kpkk_KUKBUK_Polityka_Prywatnosci_25.11.2019.docx.pdf, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
 14. „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. „Przedsiębiorca uprzywilejowany”– oznacza osobę fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania Serwisu i Sklepu Internetowego, prawa i obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis oraz Sklep Internetowy.
 2. Każdy Klient z chwilą dokonywania Rejestracji Konta Klienta lub składania zamówienia na Towary i Usługi zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących konsumentom na podstawie Ustawy z dnia 23 grudnia 1964 roku Kodeks cywilny (j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 – dalej jako „Kodeks cywilny”) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Towarów i Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu i Sklepu Internetowego wyłącznie do osób pełnoletnich. Informacja o ograniczeniu będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie lub Sklepie Internetowym przez Usługodawcę.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie lub Sklepie Internetowym, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Usługodawcy, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 7. Klient, korzystając z Serwisu i Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w ich treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu i Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy.
 8. Klient jest uprawniony do korzystania z Serwisu i Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu i Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 9. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu pod adresem: https://kukbuk.pl/regulamin/. Regulamin może być dostarczony Klientowi drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) na każde jego żądanie, bez dodatkowych opłat.
 10. W celu dokonania Rejestracji Konta Klienta, złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z niektórych usług dostępnych Serwisie (takich jak Newsletter), Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 11. Korzystanie z Serwisu i Sklepu Internetowego możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
  • Safari w wersji 10.1 lub nowszej lub
  • Mozilla Firefox w wersji 6.1 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
  • Google Chrome w wersji 6.8 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
  • Edge w wersji 1.5 lub nowszej.

 

REJESTRACJA W SERWISIE I SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracji może dokonać zarówno w ramach Serwisu, jak i Sklepu Internetowego, podczas składania zamówienia.
 2. Klient dokonujący Rejestracji w ramach Serwisu uzyskuje dostęp do propozycji dotyczących treści, tj. artykułów dostępnych w Serwisie, spersonalizowanych w oparciu o podane przez Klienta w trakcie Rejestracji tagi, zakładki oraz jego aktywność w Serwisie. Rejestracja nie jest niezbędna do składania zamówień w Sklepie Internetowym na Towary i Usługi, z wyłączeniem usługi konta Klienta.
 3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie lub w Sklepie Internetowym i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło do Konta Klienta.
 4. Przy Rejestracji dokonywanej w ramach Serwisu Klient podaje wyłącznie następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. Klient ma możliwość dokonywania zamówień również z Konta Klienta zarejestrowanego w ramach Serwisu, uzupełniając Konto Klienta o dane konieczne dla jego realizacji.
 5. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:
 • wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne;
 • informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;
 • Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest konieczna do Rejestracji i założenia Konta Klienta;
 • Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do Rejestracji i założenia Konta Klienta;
 1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej, potwierdzenie Rejestracji Konta Klienta przez Usługodawcę. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas Rejestracji danych oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i Sklepu Internetowego.
 2. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła do Konta Klienta. W przypadku utraty hasła na rzecz osób nieuprawnionych. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując funkcjonalności Serwisu, a przypadku podejrzenia, że osoba nieuprawniona korzysta z Konta Klienta, niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę.
 3. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Serwisu lub Sklepu Internetowego lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w Koncie Klienta.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia składane w Sklepie Internetowym są realizowane przez Usługodawcę.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto Klienta lub bez Konta Klienta. W celu złożenia zamówienia Klient: wybiera towar którym jest zainteresowany w Sklepie Internetowym oraz polecenie „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz płatności, Klient wysyła formularz zamówienia do Usługodawcy klikając w pole „ZAMAWIAM” w formularzu zamówienia.
 3. W trakcie składania zamówienia Klient:
  • oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności;
  • oświadcza, iż dane osobowe które podał składając zamówienie są zgodne z prawdą;
  • może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera drogą elektroniczną.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym zostanie automatycznie potwierdzone przez system drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień, które już zostały przyjęte do realizacji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 8. Towary mogą być ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień obejmujących takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 9. Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, realizacja następuje w ciągu 5 dni roboczych od momentu weryfikacji płatności.
 10. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu braku towaru w magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności jego sprowadzenia.
 11. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niedokładne i uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki.
 13. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firm kurierskich.
 14. Koszt dostawy towaru jest doliczany do ceny towaru.
 15. Sklep Internetowy umożliwia dokonanie płatności wyłącznie w formie przedpłaty.
 16. Klient uiszcza cenę za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay.pl przed dostawą. Brak otrzymania płatności na rachunek Usługodawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Dotpay.pl) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.
 17. Po wyborze płatności elektronicznej jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Dotpay, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Dotpay.pl jako agenta rozliczeniowego.
 18. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 19. Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu Internetowego jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

 

REKLAMACJA

 1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne. Usługodawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego oraz na zasadach opisanych poniżej. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.
 2. Każdy towar kupiony w Sklepie Internetowym podlega reklamacji z zachowaniem terminów i warunków określonych przepisami prawa, o ile posiada on wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową.
 3. Klient może złożyć reklamację drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie Internetowym, listem poleconym lub inną formą przesyłki pocztowej na adres Usługodawcy (KUKBUK sp. z o.o., ul. Mińska 29A, 03-808 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kukbuk@kukbuk.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
  • nazwę/imię i nazwisko Klienta,
  • siedzibę/adres zamieszkania Klienta oraz adres do korespondencji,
  • dokładne określenie przedmiotu reklamacji,
  • imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Klienta, jeżeli taka występuje.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wpływu.
 6. Jeżeli towar posiada wady, Klientowi na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego przysługują następujące roszczenia:
  • złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny towaru, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie,
  • żądanie wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół.
 9. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności może: (i) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego sporu, (ii) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, (iii) zwrócić się o bezpłatna pomoc prawna do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).
 10. Więcej informacji o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzeniu roszczeń oraz zasadach dostępu do procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
  • organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

– https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

– https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

– https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. W sporach transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji znajdują się na stronie internetowej: federacja-konsumentow.org.pl.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i zależy od zgody obu stron sprawy.
 3. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21.5.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) konsument zawierający umowę na odległość ma prawo skorzystać z europejskiej platformy rozstrzygania sporów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Platforma ODR).
 4. Platforma ODR ma na celu ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami a przedsiębiorcami z wszystkich krajów Unii Europejskiej w przypadku umów zawieranych na odległość.
 5. Łącze elektroniczne do platformy ODR: eu/consumers/odr/
 6. Równocześnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą - pisemnie na adres: ul. Mińska 29A bud. 44, 03-808 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kukbuk@kukbuk.pl

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie dostarczony Klientowi w wiadomości e-mail bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia. Klient może również wypełnić i przesłać Usługodawcy formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: kukbuk@kukbuk.pl. Usługodawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (przesyłka pocztowa).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie odesłać towar na adres Usługodawcy (KUKBUK sp. z o.o., ul. Mińska 29A, 03-808 Warszawa), nie później niż przed upływem 14 dni od dnia w którym Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty zwrotu towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrot płatności na rzecz Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte przy zawieraniu transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób dokonania zwrotu płatności.
 9. Klient nie ponosi jakichkolwiek opłat związanych z dokonaniem zwrotu płatności.
 10. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu Internetowego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Usługodawca.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zostały zawarte w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu, dostępnej pod adresem: https://media.kukbuk.pl/media/attachments/Kpkk_KUKBUK_Polityka_Prywatnosci_25.11.2019.docx.pdf.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym Konsumentem zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, (ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, (iii) zmiany funkcjonalności Serwisu lub Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 5. Regulamin wchodzi w życie 2 sierpnia 2021 r.

 

W zawsze głodnym KUKBUK-u mamy niepohamowany apetyt na życie. Codziennie mieszamy w redakcyjnych garnkach. Kroimy teksty, sklejamy apetyczne wątki. Zanurzamy się w kulturze i smakujemy codzienność. Przysiądźcie się do wspólnego stołu i poczujcie, że w kolektywie siła!

Koszyk