Kukbuk
Kukbuk

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia:

 1. Regulamin” – oznacza niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.
 2. Usługodawca” – oznacza podmiot świadczący usługę Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Usługodawcą jest KUKBUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerniowieckiej 4b, 02-705 Warszawa, NIP: 7010354714, REGON: 146313450, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000434048, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 złotych (dalej zwana również „KUKBUK”).
 3.  „Serwis” – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem http://kukbuk.pl/sklep.
 4. Klient” – oznacza osobę fizyczną, która dokonuje zamówienia towaru przez Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://kukbuk.pl/sklep
 5. Sklep Internetowy” – oznacza funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której Usługodawca prowadzi dystrybucję towarów.
 6. Newsletter” – oznacza udostępnianą przez Usługodawcę za pomocą Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 7. RODO” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Wstęp

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania Sklepu Internetowego, prawa i obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis oraz Sklep Internetowy.
 2. Każdy Klient z chwilą składania zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących konsumentom na podstawie Ustawy z dnia 23 grudnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016 r. poz. 380 – dalej „Kodeks cywilny”) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla osób pełnoletnich. Informacja o ograniczeniu będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie przez Usługodawcę.
 5. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie lub Sklepie Internetowym, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Usługodawcy, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 7. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu pod adresem: http://kukbuk.pl/sklep/regulamin.
 8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
 9. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
 10. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
 11. Google Chrome w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies.

 

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sklep Internetowy jest prowadzony przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem sieci Internet dystrybucję towarów umieszczonych w Sklepie Internetowym.
 3. Zamówienia składane w Sklepie Internetowym są realizowane przez Usługodawcę.
 4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności rejestrowania konta w Serwisie (tzw. zakupy bez rejestracji).
 5. W trakcie składania zamówienia Klient:
 6. oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz dobrowolnie przystąpił do korzystania z usług Sklepu Internetowego,
 7. oświadcza, iż dane osobowe które podał składając zamówienie są zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Klienta dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z 2.          art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 8. może wyrazić zgodę na otrzymywanie od KUKBUK Newslettera drogą elektroniczną.
 9. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień, które już zostały przyjęte do realizacji.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 12. Towary mogą być ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień obejmujących takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 13. Przez złożenie zamówienia rozumie się wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Sklepu Internetowego. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać:
 14. dane kontaktowe i adresowe zamawiającego lub odbiorcy, w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, miasto, kod pocztowy, kraj, adres e-mail, telefon kontaktowy,
 15. wskazanie zamawianego towaru,
 16. sposób płatności
 17. akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 18. Przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefoniczne lub przez pocztę e-mail.
 19. Jeśli weryfikacja nie nastąpi w przeciągu 5 dni może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym. Brak kontaktu w przeciągu 8 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.
 20. Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, realizacja następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
 21. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu braku towaru w magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności jego sprowadzenia.
 22. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 23. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niedokładne i uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki.
 24. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kurierem.
 25. Koszt dostawy towaru jest doliczany do ceny towaru.
 26. Klient uiszcza cenę za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Usługodawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Dotpay.pl) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
 27. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Dotpay, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Dotpay.pl jako agenta rozliczeniowego.
 28. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 29. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez Sklep Internetowy jest dzień nadania przesyłki w placówce pocztowej.
 30. Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu Internetowego jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

 

Reklamacja

 1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne. Usługodawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne towaru na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Każdy towar kupiony w Sklepie Internetowym podlega reklamacji z zachowaniem terminów i warunków określonych przepisami prawa, o ile posiada on wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową.
 3. Klient może złożyć reklamację drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie Internetowym, listem poleconym lub inną formą przesyłki pocztowej na adres Usługodawcy (KUKBUK sp. z o.o., ul. Czerniakowska 4b, 02-705 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kukbuk@kukbuk.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
 5. nazwę/imię i nazwisko Klienta,
 6. siedzibę/adres zamieszkania Klienta oraz adres do korespondencji,
 7. dokładne określenie przedmiotu reklamacji,
 8. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Klienta.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich wpływu.
 10. Jeżeli towar posiada wady, Klientowi na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego przysługują następujące roszczenia:
 11. złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny towaru, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie,
 12. żądanie wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 13. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 14. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół.
 15. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności może: (i) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego sporu, (ii) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, (iii) zwrócić się o bezpłatna pomoc prawna do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).
 16. Więcej informacji o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzeniu roszczeń oraz zasadach dostępu do procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych:
 17. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
 18. organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 19. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 20. pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

– https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

– https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. w sporach transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji znajdują się na stronie internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i zależy od zgody obu stron sprawy.
 3. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21.5.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) konsument zawierający umowę na odległość ma prawo skorzystać z europejskiej platformy rozstrzygania sporów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Platforma ODR).
 4. Platforma ODR ma na celu ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami a przedsiębiorcami z wszystkich krajów Unii Europejskiej w przypadku umów zawieranych na odległość.
 5. Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Równocześnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej: kukbuk@kukbuk.pl.

 

Zwrot towaru

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie dostarczony Klientowi w wiadomości e-mail bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia. Klienci mogą również wypełnić i przesłać Usługodawcy formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: kukbuk@kukbuk.pl. Usługodawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (przesyłka pocztowa).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie odesłać towar na adres Usługodawcy (KUKBUK sp. z o.o., ul. Czerniakowska 4b, 02-705 Warszawa), nie później niż przed upływem 14 dni od dnia w którym Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty zwrotu towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrot płatności na rzecz Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte przy zawieraniu transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób dokonania zwrotu płatności.
 9. Klient nie ponosi jakichkolwiek opłat związanych z dokonaniem zwrotu płatności.
 10. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu Internetowego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zostały zawarte w odpowiednim dziale Polityki Prywatności Usługodawcy, dostępnej pod adresem: https://www.kukbuk.pl/prywatnosc/.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, (ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, (iii) zmiany funkcjonalności Serwisu lub Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 6. Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

W zawsze głodnym KUKBUK-u mamy niepohamowany apetyt na życie. Codziennie mieszamy w redakcyjnych garnkach. Kroimy teksty, sklejamy apetyczne wątki. Zanurzamy się w kulturze i smakujemy codzienność. Przysiądźcie się do wspólnego stołu i poczujcie, że w kolektywie siła!

Koszyk

suma:
NaN zł
Przejdź do koszyka