Kukbuk
Kukbuk

REGULAMIN KONKURSU „KUKBUK POLECA”

Opublikowano: 28 Marca 2019
Ten artykuł przeczytasz w mniej niż 19 minut!

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się realizacja konkursu „KUKBUK POLECA” („Konkurs”).
 • Organizatorem Konkursu jest KUKBUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-705), przy ul. Czerniowieckiej 4b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434048, NIP: 7010354714, REGON: 146313450, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych („Organizator”).
 • Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.kukbuk.pl, należącej do Organizatora.
 • Celem Konkursu jest przyznanie przez Organizatora certyfikatów jakości „KUKBUK POLECA” dla małych, lokalnych producentów żywności, których produkty wyróżniają się na rynku i zostaną najlepiej ocenione przez Organizatora, zgodnie z zasadami Konkursu.
 • Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia na stronie www.kukbuk.pl, należącej do Organizatora.
 • Konkurs trwa od 10 marca 2020 r. do 10 października 2020 r., kiedy to Jury konkursu zakończy obrady.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Prawo uczestnictwa w Konkursie mają mali, lokalni producenci żywności będący przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców („Uczestnicy”).
 • Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien łącznie spełnić następujące warunki:

a, wysłać do Organizatora za pośrednictwem poczty wyprodukowane przez siebie produkty żywnościowe (adres: KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniowiecka 4b, 02- 705 Warszawa z dopiskiem „Konkurs KUKBUK Poleca”);

b. przesłać do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy („Formularz Zgłoszeniowy”). Formularz Zgłoszeniowy powinien zawierać dane kontaktowe Uczestnika, dane do faktury, opis zgłaszanych produktów (w tym szczegółowe opisanie składu produktu) oraz zgodę na wykorzystywanie nazwy producenta w artykule przygotowanym przez Organizatora na stronie www.kukbuk.pl. Przesłanie formularza może nastąpić:

- pocztą, wraz z przesłanymi produktami na adres wskazany w ust. 2 lit. a powyżej (Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie Organizatora www.kukbuk.pl), przy czym Formularz Zgłoszeniowy w formie papierowej powinien zawierać podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Uczestnika;

- za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora www.kukbuk.pl;

c. dokonać wpłaty wpisowego, zgodnie z §3 Regulaminu.

 • Zgodnie z Formularzem Zgłoszeniowym produkty żywnościowe dzielą się na następujące kategorie:

- „Z pola i wody”, do której to kategorii wchodzą produkty świeże, o krótkim terminie przydatności, nieprzetworzone, takie jak owoce, warzywa, świeże ryby itp.

- „Ze spiżarni”, do której to kategorii wchodzą produkty przetworzone, takie jak słodycze, oleje, przetwory itp.;

- „W płynie z procentami”, do której to kategorii wchodzą napoje alkoholowe; 

- „W płynie bez procentów”, do której to kategorii wchodzą napoje bezalkoholowe

- „Z warsztatu”, do której to kategorii wchodzą produkty rzemieślnicze, takie jak przybory kuchenne, porcelana, produkty papiernicze, tekstylne itp.

- „Dla urody”, do której to kategorii wchodzą kosmetyki naturalne;

- „Za miastem dla relaksu”, do której to kategorii wchodzą gospodarstwa agroturystyczne z bazami noclegowymi, produkcją, warsztatami itp.;

- „Kategoria sponsora”.

 • Przesłanie formularza przez Uczestnika jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wystawienie przez Organizatora na rzecz Uczestnika faktury za wpisowe, zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu.
 • Każdy Uczestnik ma prawo przesłać do udziału w Konkursie nie więcej niż 3 (trzy) wyprodukowane przez siebie produkty żywnościowe. Każdy kolejny produkt powyżej 3 (trzech) przesłanych produktów będzie przez Organizatora odrzucany, bez dokonywania zwrotu na rzecz Uczestnika.
 • Produkty zgłaszane w kategorii „Z warsztat” mogą być przesłane w formie nie więcej niż 3 kolekcji, przy czym każda z nich może się składać z grupy max 5 produktów
 • Produkty, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej mogą być przesyłane do Organizatora nie później niż do 30 września 2020 roku godz. 12.00, przy czym wszystkie produkty mające wziąć udział w Konkursie muszą zostać dostarczone do Organizatora do dnia 30 września 2020 roku godz. 15.00
 • Ze względu na krótki termin przydatności produktów wchodzących do kategorii „Z pola i wody”, przesłanie produktów z tej kategorii powinno nastąpić w terminie jak najbliższym terminowi obrad Komisji, określonym w § 4 ust. 4 Regulaminu, przy czym nie później niż do dnia 30 września 2020 roku godz. 15.00
 • Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym zapłaty wpisowego.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa lub naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.
 • Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu. Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

§3 WPISOWE

 • Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika podlega obowiązkowej opłacie (wpisowe), uiszczanej przez Uczestnika na rzecz Organizatora, w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) brutto.
 • W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik obowiązany jest do wprowadzenia danych umożliwiających wystawienie przez Organizatora faktury.
 • Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w terminie 5 dni od dnia rejestracji zgłoszenia Uczestnika w konkursie drogą elektroniczną lub powiadomienia Uczestnika przez Organizatora o otrzymaniu produktów. Wpisowe należy uiścić na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora: Bank PKO BP 03 1440 1387 0000 0000 1477 9787 wraz z podaniem tytułu przelewu: KUKBUK Poleca + nazwa marki. Powiadomienie o otrzymaniu produktów nastąpi na adres mailowy wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 • Na podstawie danych wprowadzonych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym Organizator wystawi na rzecz Uczestnika fakturę na kwotę wpisowego do Konkursu w terminie 3 dni od dnia otrzymania płatności i prześle fakturę Uczestnikowi na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym.
 • Wpisowe jest bezzwrotne i obejmuje świadczenie Organizatora polegające na ocenie produktów przesłanych przez Uczestników do udziału w Konkursie, zgodnie z §4 Regulaminu.
 • Brak wpłaty wpisowego przez Uczestnika w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora.
 

§4 ZASADY KONKURSU ORAZ PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW „KUKBUK POLECA”

 • Produkty przesłane przez Uczestników będą oceniane przez komisję stworzoną przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora („Komisja”).
 • Produkty oceniane będą przez Komisję pod kątem: smaku, zapachu, wyglądu, składu opakowania, funkcjonalności, estetyki a w przypadku produktów wchodzących do kategorii „Za miastem dla relaksu” również pod kątem szczegółowego opisu oraz zdjęć produktów.
 • Komisja działać będzie kolegialnie. Z posiedzenia Komisji zostanie sporządzony pisemny protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez Organizatora.
 • Obrady Komisji odbędą się w dniach od 1 października 2020 r. do 10 października 2020r.
 • Wyróżnienie w postaci certyfikatu jakości „KUKBUK POLECA” („Certyfikat”) zostanie przyznanie przez Komisję nie mniej niż 20 (dwudziestu) producentom, których przesłane produkty zdaniem Komisji były najlepsze.
 • Uczestnicy, których produkty zostały wyróżnione Certyfikatem zostaną poinformowani o tym fakcie przez Organizatora drogą telefoniczną oraz e-mailowa w terminie 3 (trzech) dni od dnia zakończenia Obrad Komisji.
 • Certyfikat jest przyznawany przez Organizatora na okres 12 (dwunastu) miesięcy, licząc od dnia poinformowania Uczestnika o otrzymaniu wyróżnienia.

§5 NAGRODY

 • W ramach nagrody Organizator umieści na swojej stronie internetowej www.kukbuk.pl artykuł o Uczestniku (producencie), którego produkt został wyróżniony Certyfikatem.
 • Organizator wyraża zgodę, aby producent, którego produkt został wyróżniony Certyfikatem komunikował osobom trzecim o otrzymanym wyróżnieniu. Zgoda Organizatora obejmuje możliwość informowania przez producenta o otrzymanym wyróżnieniu za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz w kanałach social media producenta.
 • Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, zgoda na informowanie, o której mowa w ust. 2 powyżej jest ważna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia poinformowania Uczestnika o przyznanym Certyfikacie.
 • W przypadku, gdy Uczestnik będzie używał Certyfikatu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, celem Konkursu lub w sposób naruszający dobre imię Organizatora, Organizator będzie uprawniony do cofnięcia zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej. Z momentem powiadomienia producenta o cofnięciu zgody, producent traci wszelkie uprawnienia, o których mowa w ust. 2 powyżej.

§6 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest KUKBUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-705), przy ul. Czerniowieckiej 4b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434048, posiadająca numer NIP: 7010354714, REGON: 146313450, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia jej wyników, ewentualnie przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik może zwrócić się z zapytaniem do Organizatora – korespondencję należy kierować na adres wskazany w ust. 1 powyżej lub drogą mailową na adres: kukbuk@kukbuk.pl
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO1, tj. zgody udzielonej przez Uczestnika.
 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia Uczestnikowi przystąpienie do Konkursu.
 6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, Uczestnik powinien zgłosić się do Organizatora w sposób wskazany w ust. 3 powyżej.
 7. Każdy Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych lub ograniczenia ich zakresu w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz może skutkować wyeliminowaniem Uczestnika z Konkursu.
 8. Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez Organizatora z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 9. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym pracownikom i współpracownikom Organizatora, jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 11. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 • Wszelkie reklamacje związane z Akcją, będą rozpatrywane przez Organizatora w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia pisemnej reklamacji przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora.
 • Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora listownie, na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.kukbuk.pl należącej do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Konkursu w każdym czasie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.kukbuk.pl należącej do Organizatora.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Warszawa, 28 marca 2020r.

Chcemy wiedzieć co lubisz

Wiesz, że im więcej lajkujesz, tym fajniejsze treści ci serwujemy?

W zawsze głodnym KUKBUK-u mamy niepohamowany apetyt na życie. Codziennie mieszamy w redakcyjnych garnkach. Kroimy teksty, sklejamy apetyczne wątki. Zanurzamy się w kulturze i smakujemy codzienność. Przysiądźcie się do wspólnego stołu i poczujcie, że w kolektywie siła!

Koszyk