REGULAMIN KONKURSU
„Food trucki. Pasja na kółkach”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się realizacja konkursu „Food trucki. Pasja na kółkach”.
 2. Organizatorem Konkursu jest KUKBUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-705), przy ul. Czerniowieckiej 4b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434048, NIP: 7010354714, REGON: 146313450, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych („Organizator”).
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kukbuk.pl, należącej do Organizatora i obowiązuje od chwili jego ogłoszenia.  
 4. Konkurs trwa od 28.03.2019 r. od godz. 8:00 do 07.04.2019 r. do godz. 23:59.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”). 
 2. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na adres: konkurs@kukbuk.pl wiadomości („Zgłoszenie”) zawierającej:
  1. odpowiedź na następujące pytanie: Jak nazwalibyście własny food truck i co chcielibyście w nim serwować?
  2. imię i nazwisko Uczestnika;
  3. oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. imienia, nazwiska oraz adresu e-mail w celu przeprowadzenia przez Organizatora Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu oraz przyznania nagrody. 
 4. Zgłoszenie należy przesłać na adres konkurs@kukbuk.pl nie później niż do dnia 07.04.2019 r. do godz. 23:59
 5. Jeden Uczestnik ma prawo przesłania nie więcej niż jednego Zgłoszenia.
 6. W przypadku zgłoszeń Uczestników, którzy prześlą więcej niż jedno Zgłoszenie, żadne z nich nie będzie uwzględniane przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu.
 7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu oraz oświadczeniem przez Uczestnika, iż:
  1. posiada pełnię praw autorskich do przesyłanego Zgłoszenia oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu ich rozpowszechniania;
  2. udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania Zgłoszenia poprzez: jego udostępnienie na Stronie internetowej Organizatora, a także na Profilu Facebook i Instagram. 
 8. Zgłoszenia przesłane po terminie lub zamieszczone w miejscu innym niż wynikające z treści Regulaminu nie będą uwzględnione przez Organizatora.
 9. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa lub naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.
 11. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu. Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 

§3

ZASADY KONKURSU ORAZ PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Wskazanie zwycięzców Konkursu odbędzie się na warunkach i zasadach wskazanych poniżej.
 2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy przesłali swoje Zgłoszenia zostaną wpisani na listę konkursową.
 3. Komisja stworzona przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora („Komisja”) wybierze zwycięzców Konkursu będącego autorami najciekawszych, najbardziej kreatywnych i przykuwających uwagę Zgłoszeń („Zwycięzca Konkursu”).
 4. Komisja działać będzie kolegialnie. Z posiedzenia Komisji zostanie sporządzony pisemny protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez Organizatora. 
 5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową najpóźniej dnia 09.04.2019 r. 

§4

NAGRODY 

 1. W ramach nagrody Zwycięzca Konkursu otrzyma książkę „Food Trucki. Pasja na kółkach” Jacka Tymoszuka. Wartość narody wynosi 79 zł.
 2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

§5

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest KUKBUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-705), przy ul. Czerniowieckiej 4b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434048.

 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania i wręczenia Nagrody, ewentualnie przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. 
 3. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik może zwrócić się z zapytaniem do Organizatora – korespondencję należy kierować na adres wskazany w ust. 1 powyżej lub drogą mailową na adres: kukbuk@kukbuk.pl.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO, tj. zgody udzielonej przez Uczestnika.
 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia Uczestnikowi przystąpienie do Konkursu. 
 6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Uczestnik powinien zgłosić się do Organizatora w sposób wskazany w ust. 2 powyżej. 
 7. Każdy Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz może skutkować wyeliminowaniem Uczestnika z Konkursu bądź uniemożliwić przyznania Nagrody. 
 8. Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez Organizatora z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 9. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym pracownikom i współpracownikom Organizatora jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz wręczenia Nagród. 
 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania Nagrody. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 11. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, będą rozpatrywane przez Organizatora w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia pisemnej reklamacji przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora listownie, na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.kukbuk.pl należącej do Organizatora.  
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Konkursu w każdym czasie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.kukbuk.pl należącej do Organizatora. 
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.